2% Z DANE

2% z dane

Vážení rodičia,

dovoľujeme si vás poprosiť o podporu našej novootvorenej detskej neurologickej ambulancie formou poukázania 2%  podielu z vašich daní za rok 2023.

Veľmi si vážime vašu pomoc a sme za ňu vďační. Získané prostriedky budú použité na zlepšenie starostlivosti o našich malých pacientov formou modernizácie technického vybavenia a priestorov ambulancie, ako aj ďalšieho vzdelávania zamestnancov.


Poukázanie prebieha prostredníctvom nadácie LEKÁR, ktorá pôsobí pod záštitou Slovenskej lekárskej komory.  Na účet nadácie LEKÁR  je možné poukázať aj prípadný finančný dar pre našu ambulanciu.

Názov nadácie: Nadácia Lekár

Sídlo: Dobšinského č. 12

PSČ: 811 05 Bratislava

Bankové spojenie: TATRA BANKA SK82 1100 0000 0026 2072 7277

IČO: 31808913

https://lekom.sk/pre-lekarov/nadacia-lekar


Pre identifikáciu, že sa jedná o prostriedky pre našu ambulanciu je potrebné vypísať  formulár:

Informácia o poukázaní % dane


Prosíme zároveň priloženie fotokópií nasledovných dokladov:

· Ak ste zamestnanec:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby + Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti


· Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie sami:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A alebo B (kópia strany, kde sa poukazujú % z dane)


· Ak ste právnická osoba

daňové priznanie právnických osôb (kópia strany, kde sa poukazujú % z dane)

 

Doklady je možné doručiť  do našej ambulancie:

· osobne - v ordinačných hodinách ambulancie, alebo

· do schránky pred vchodom do ambulancie

· poštou na adresu: Detský neurológ s.r.o., Malokarpatské nám. 2, 84103 Bratislava

· e-mailom: detskyneurolog@gmail.com